5 Year Integrated Master in Sanskrit – Advaita Vedanta

The ‘5 Year Integrated Master in Sanskrit – Advaita Vedānta’ course is designed for students desirous of studying Advaita Vedānta in traditional way. This school of Indian philosophy is based on three texts – the Upaniṣads, the Brahmasūtras and the Bhagavad-gītā. These are also called ‘Prasthānatrayī’.

The commentaries of Śrī Adi Śaṅkarācārya on ‘Prasthānatrayī’ are a composite treatise for the study of Advaita, and therefore the curriculum covers all commentaries of Śrī Adi Śaṅkarācārya. To understand the concepts of Advaita-vedānta one should also be familiar with the concepts of other philosophies such as Nyāya and Sāṁkhya. Hence, the Integrated Master course for Advaita Vedānta will also include  important concepts of these schools.

This course has been designed to include the best and important aspects of most prominent traditions of Indian philosophy.

अद्वैतवेदान्तस्य पाठ्यक्रम:

अस्मिन् वेदान्तशास्त्रप्रतिष्ठापकानामाचार्याणां श्रीशंकरभगवत्पादाचार्याणां पादपद्मपूते पुण्यक्षेत्रे प्रतिष्ठिते चिन्मयविश्वविद्यापीठे गुरुकुलपद्धत्या संचाल्यमानस्य स्नातक-स्नातकोत्तरकार्यक्रमस्य पाठ्यक्रमोऽत्र निर्दिश्यते ।

अस्मिन् हि शास्त्रे प्रस्थानत्रयं वर्तते, श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं सूत्रप्रस्थानं चेति । सर्वेषां प्रस्थानानाम् आचार्यशङ्करभगवत्पादै: प्रणीताः भाष्यग्रन्था एव अस्य शास्त्रस्य प्रमाणभूता: ग्रन्था: सन्ति। तेषां समेषामपि ग्रन्थानां पाठ्यक्रमे सन्निवेशः कृतः ।

अयं च पाठ्यक्रमः सम्प्रदायानुसारम् अद्वैतवेदान्तमधिगन्तुकामान्,विशेषेण शोधादिकार्येष्वपि दत्तश्रद्धान् छात्रान् समुद्दिश्य भारतदेशे अन्यासु संस्थासु अद्वैतवेदान्तशास्त्रपाठ्यक्रमविषये आश्रितां पद्धतिं परिशील्य च विनिर्मितः । तत्र अद्वैतवेदान्तशास्त्रम् अधिजिगीषूणां छात्राणां प्रमुखतया प्रस्थानत्रयम् अध्येयं भवति । तत्र प्रवेशार्थं वेदान्तसार-वेदान्तपरिभाषाख्यौ द्वौ प्रकरणग्रन्थौ पाठ्यक्रमस्य आदौ विनियोजितौ । वेदान्तशास्त्रे प्रतिपादितानां पदार्थानां सम्यग्ज्ञानाय, वेदान्तशास्त्रीयवादग्रन्थेषु प्रवेशाय च अवश्यापेक्षितानां शास्त्रान्तरीयविषयाणां परिचायाय तर्कसंग्रहदीपिका-मीमांसान्यायप्रकाशाख्ययोः ग्रन्थयोरप्यत्र विनिवेशः कृतः । भाष्यग्रन्थेषु वर्तमानाः भगवत्पादोक्तीः समाश्रित्य तत्तदद्वैतदर्शनाचार्यैः यथासंस्कारं यथाश्रुतं च निजनिजव्युत्पत्त्यनुसारेण केचन सिद्धान्ताः एतद्दर्शनीयतत्त्वबोधोपयोगितया कल्पिताः। तेषां च सिद्धान्तानां संग्रहात्मकः श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितः शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहाख्यो ग्रन्थोऽपि पाठ्यक्रमस्यास्याङ्गत्वेन स्वीकृतः, यस्याध्ययनेन प्रायः समेषामपि अद्वैतदर्शनाचार्याणां मतं सुविदितं भवति । अतः परम् अद्वैतवेदान्तसिद्धान्ते द्वैतिभिः प्रदर्शितान् दोषाभासान् निराकर्तुं यतिश्रेष्ठैः आचार्यैः श्रीमधुसूदनसरस्वतीचरणैः विरचितः अद्वैतसिद्धिग्रन्थः पाठ्यक्रमेऽस्मिन् अङ्गीकृतः । ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्रैर्विरचिता भामतीत्याख्या व्याख्या चतुःसूत्रीपर्यन्ताऽपि अत्र पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृता ।

इत्थमेते ग्रन्थाः अत्र पाठ्यक्रमे विनियोजिताः । एतेषां ग्रन्थानां सम्यगध्ययनं छात्राणां नूनं विशिष्टां व्युत्पत्तिं सम्पादयिष्यति यया ते छात्राः अन्यान् ग्रन्थान् स्वयमध्येतुम् अध्यापयितुं च प्रभवेयुः ।

ततः छात्राणां संवहनगणकयन्त्रप्रयोगादिकौशलवर्धनाय अन्ये च विषयाः कल्पिताः ।

प्रवेशार्हता – अद्वैतवेदान्तशास्त्रस्य प्रौढाध्ययनेच्छया अस्मिन् विभागे प्रवेशमिच्छन्तः छात्राः संस्कृतभाषया संभाषणे, पठने, अवगमने च समर्थाः स्युः । साहित्यप्रवेशः, प्राक्शास्त्री, उत्तरमध्यमा इत्येतासु, एतत्समानासु अन्यासु वा परीक्षासु उत्तीर्णाः अत्र प्रवेशमर्हन्ति । ये संस्कृतभाषाज्ञानवन्त एतासु परीक्षासु भागमगृहीतवन्तोऽपि प्रवेशमिच्छन्ति तेषां परीक्षां कृत्वा चयनं करिष्यते । 

Courses offered in Shastri + Acharya five years programme  

Semester 1 संस्कृतसाहित्यम् – १ (3) English (4) वेदान्तसार: (5) सामान्यव्याकरणम् (4)

(सन्धिः, कारकम्, समासः, क्रियापरिचयः)

तर्कसंग्रहदीपिका – १ (4)

(प्रत्यक्षखण्डः)

Indic Knowledge Systems – 1 (4)
Semester 2 संस्कृतसाहित्यम् – २ (3) Business Communication (3) गीताभाष्यम् – तृतीयाध्यायपर्यन्तम् (6) वेदान्तपरिभाषा – आगमपरिच्छेदान्ता (5) तर्कसंग्रहदीपिका – २ (4)(अनुमानखण्डतः समाप्तिपर्यन्ता) Indic Knowledge System – 2 (4)
Semester 3 Computing Lab (1)
गीताभाष्यम् – चतुर्थाध्यायान्मध्यमषट्कान्तम्  (4)

वेदान्तपरिभाषा – समाप्तिपर्यन्ता (4)
मीमांसान्यायप्रकाशः – समाख्यानिरूपणान्तः (5) Computing for Business and Society (2)
Semester 4 संस्कृतसाहित्यम् – ३ (3) Communication Lab (1)   गीताभाष्यम् – चरमषट्कम् (5)    पञ्चदशी – १, २, ६ अध्यायाः (4) मीमांसान्यायप्रकाशः – अवशिष्टो भागः (6) Introduction to Seva (1)
Semester 5 Communication Lab (2) ईशकेनोपनिषदौ सभाष्ये (5) कठोपनिषद्भाष्यम् (6) सिद्धन्तलेशसंग्रहः – १ प्रथमपरिच्छेदे अहंकाराद्यनुसंधानविचारः  (6) Yoga and Meditation

(1)

Semester 6 प्रश्नमुण्डकमाण्डूक्योपनिषदः सभाष्याः (6) तैत्तिरीयोपनिषत्  सभाष्या (6) सिद्धान्तलेशसंग्रहः – २ प्रथमपरिच्छेदस्य शेषः, द्वितीयः परिच्छेदश्च (6) Business Government and Society (2)
Semester 7 ऐतरेयछान्दोग्योपनिषदौ सभाष्ये (6) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – १ (6)

(चतुःसूत्री)

सिद्धान्तलेशसंग्रहः – ३

तृतीयचतुर्थौ परिच्छेदौ (6)

Semester 8 बृहदारण्यकोपनिषत् – सभाष्या – तृतीयोऽध्यायः (6) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – २ (6)

(ईक्षत्यधिकरणप्रभृति-प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादपर्यन्तम्)

ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – ३ (6)

(द्वितीयोऽध्यायः)

Semester 9 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – ४ (6)

(तृतीयोऽध्यायः)

अद्वैतसिद्धिः – सोपाधिकत्वभङ्गः (6) भामती – अध्यासभाष्यम् (5)
Semester 10 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् –  ५ (6)

(चतुर्थोऽध्यायः)

अद्वैतसिद्धिः – प्रतिकर्मव्यवस्थापर्यन्ता (6)  भामती – चतुःसूत्री (6)

Total number of credits (five year integrated programme) – 196

Total number of credits in Shastri programme – 125

Total number of credits in Acharya programme – 71

 

Semester 1
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Saṁskr̥ti Literature – 1 3
2 English 4
3 Vedānta sāraḥ 5
4 Saṁskr̥ti Grammar 4
5 Tarka-saṁgraha-dīpikā – 1 4
6 IKS – 1 4
Semester 2
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Saṁskr̥ti Literature – 2 3
2 Business Communication – 1 3
3 Gītā-bhāṣyam – Upto 3rd Chapter 6
4 Tarka-saṁgraha-dīpikā – 2 4
5 Vedānta-paribhāśā 5
6 IKS – 2 4
Semester 3
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Computing Lab 1
2 Gītābhāśyam – 4th to 12th Chapter 5
3 Vedānta-paribhāṣā – 2 4
4 Mīmāṁsā-nyāya-prakāśaḥ (1) 4
5 Computing for Business and Society 2
Semester 4
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Saṁskr̥t Literature – 3 3
2 Communication Lab – 1 1
3 Gītābhāṣyam – 13th to 18th Chapter 5
4 Pañcadaśī 6
5 Mimāṁsā-nyāya-prakāśaḥ – 2 4
6 Introduction to Seva 1
Semester 5
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Communication Lab – 2 2
2 Īśa-kena-upaniṣad-bhāṣyam 5
3 Kaṭhopaniṣad-bhāṣyam 6
4 Siddhānta-leśa-saṁgrahaḥ – 1 6
5 Yoga and Meditation 1
Semester 6
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Praśna-muṇḍa-māṇḍūkya-bhāṣyam 6
2 Taittirīya-upaniṣad-bhāṣyam 6
3 Siddhānta-leśa-saṁgrahaḥ – 1 6
4 Business, Government and Society 2
Semester 7
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Aitareya-chāndogya-bhāṣyam 6
2 Brahmasūtra-bhāṣyam – 1 6
3 Siddhānta-leśa-saṁgrahaḥ – 3 6
Semester 8
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Br̥hadāraṇyaka-bhāṣyam 6
2 Brahmasūtra-bhāṣyam – 2 6
3 Brahmasūtra-bhāṣyam – 3 6
Semester 9
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Brahmasūtra-bhāṣyam – 4 6
2 Advaita-siddhiḥ – 1 6
3 Bhāmatī – 1 5
Semester 10
Sl. No. Name of the Course Credits
1 Brahmasūtra-bhāṣyam – 5 6
2 Advaita-siddhiḥ – 2 6
3 Bhāmatī – 2 6

 

image
Unless we have a definite faith in the goal of our existence, and unless we believe, work for, and actually come to experience the goal positively as an existent factor, there is no hope of any plan becoming successful. —Swami Chinmayananda
2018 © All rights reserved
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
aaa